Werkgevers tipkaart 1: Gassen en lading

Gevaarlijke gassen in zeecontainers worden soms bewust gebruikt. Daarnaast komen er ook onopzettelijk toxische gassen vrij uit de producten, het verpakkingsmateriaal of door chemische processen tijdens het vervoer. In deze tipkaart vind je ook een overzicht van veel voorkomende gassen.

Werkgevers tipkaart 2: Risicoprofiel zeecontainer(stroom)

Preventief kan je een risicoprofiel van de zeecontainerstroom opmaken. Daardoor krijg je een scherp beeld van de containers waarmee het bedrijf te maken heeft en de mogelijke risico’s die eraan verbonden zijn. Een risicoprofiel maak je op met behulp van een registratieformulier.

Werkgevers tipkaart 3: Uitbesteden gasmetingen

Uit de praktijk blijkt dat bij het uitvoeren van metingen fouten worden gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om het verkeerde inzetten en/of toepassen van meettechnieken en - apparatuur of het fout interpreteren van meetresultaten. Deze tipkaart geeft informatie voor een goede voorbereiding van het meetonderzoek, zeker als je het onderzoek uitbesteedt.

Werkgevers tipkaart 4: Ventileren van zeecontainers

Een zeecontainer kan je op twee manieren ventileren: een natuurlijke of geforceerde ventilatie. Daarna voer je een gasmeting uit. Kunnen de deuren van de zeecontainer geopend worden? Wie de deuren opent, moet altijd op de hoogte zijn van de meetresultaten en draagt de nodige beschermingsmiddelen.

Werkgevers tipkaart 5: Voorkomen van gevaarlijke stoffen in zeecontainers

De arbeidswetgeving eist dat werkgevers de werknemers beschermen. Daarvoor wordt de arbeidshygiënische strategie toegepast. Deze strategie omvat een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico's: het aanpakken van de bron, het nemen van collectieve en organisatorische maatregelen nemen en ten slotte het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen. Stap voor stap wordt er aan ketenbeheer gewerkt...

Werkgevers tipkaart 6: Voorlichting en instructie

De voorlichting en instructies over 'gevaarlijke gassen' moet uitgebreid en duidelijk aan bod komen. Wat is de herkomst van gevaarlijke gassen in zeecontainers? Wat zijn risicolanden en risicogoederen? Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers die met deze gassen in contact komen? Hoe open en betreed je op een veilige manier zeecontainers? Wat moet je doen bij gezondheidsklachten? Alle betrokken medewerkers en bedrijfshulpverleners moeten op de hoogte zijn van eventueel gevaarlijke situaties en weten wat te doen.