Werkgevers tipkaart 3: Uitbesteden gasmetingen

Uit de praktijk blijkt dat bij het uitvoeren van metingen fouten worden gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om het verkeerde inzetten en/of toepassen van meettechnieken en - apparatuur of het fout interpreteren van meetresultaten. Deze tipkaart geeft informatie voor een goede voorbereiding van het meetonderzoek, zeker als je het onderzoek uitbesteedt.

Voorbereiding

Bepaal voor je zelf welke risico's je verwacht aan te treffen. Bereid je voor door een vooronderzoek (zie werkgevers tipkaart 2). Bepaal in overleg met het externe gasmeetbedrijf het doel van het onderzoek en de meetstrategie.

Eisen aan het gasmeetbedrijf

Vraag naar de expertise die het bedrijf recent en in het verleden heeft opgebouwd met het uitvoeren van gasmetingen in zeecontainers. Denk hierbij aan het minimale opleidingsniveau van de gasmeetdeskundigen en wat het gasmeetbedrijf doet aan deskundigheidsbevordering.

Vraag voorafgaand aan het uitvoeren van de metingen een voorbeeld van een meetrapport op. Vergelijk of de onderwerpen die op dit meetrapport vermeld worden, ook op het meetrapport van het externe gasmeetbedrijf staan.

Vraag het gasmeetbedrijf niet alleen de metingen uit te voeren, maar ook advies te geven over:

  • het wel of niet vrijgeven van de zeecontainer om te openen of te betreden
  • eventueel uit te voeren aanvullend onderzoek
  • ventilatie of ontgassen van de zeecontainer: de risico's als gevolg van blootstelling aan een combinatie van gevaarlijke stoffen (additieregel) en/of aan gevaarlijke stoffen gedurende een hele werkdag van een medewerker én de mogelijke herkomst van de verontreiniging (lees aangetroffen stof) in de zeecontainer.

Eisen aan de metingen

Vraag naar de in te zetten meetapparatuur in relatie met het doel en de meetstrategie. Informeer naar:

  • de eigenschappen van de meetapparatuur, zoals de calibratiedata, detectiegrens, het meetbereik, kruisgevoeligheden, de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid, het gebruikte ijkgas en de correctiefactor
  • de eenheid waarin de concentratie wordt uitgedrukt (ppm of mg/m3)
  • de meetlocatie(s).

Voorkom 'valse' positieve resultaten. Vraag het gasmeetbedrijf om bij overschrijding van de grenswaarden dit te bevestigen door een aanvullende meting te verrichten met behulp van een andere meettechniek of van meetmiddelen van een ander merk.

Aanvullende dienstverlening

Ga ook na welke aanvullende service en dienstverlening het gasmeetbedrijf kan bieden, wanneer zij constateren dat de zeecontainer niet vrijgegeven kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorzieningen voor ventilatie en ontgassen.