Werknemers tipkaart 4: Ventileren van zeecontainers

Een zeecontainer kan je op twee manieren ventileren: een natuurlijke of geforceerde ventilatie. Daarna voer je een gasmeting uit. Kunnen de deuren van de zeecontainer geopend worden? Wie de deuren opent, moet altijd op de hoogte zijn van de meetresultaten en draagt de nodige beschermingsmiddelen.

Wat speelt allemaal een rol bij het ventileren van zeecontainers? Te weten:

 • De concentratie van het gas.
  Er is meer tijd nodig voor het ventileren van een zeecontainer als de concentratie van het gas hoger is.
 • De aard van het gas.
  Sommige gassen zijn zeer licht en vluchtig en zullen snel uitdampen. Anderen zijn minder vluchtig of hechten zich aan de lading, zoals methylbromide en 1,2-dichloorethaan.
 • De omgevingsfactoren.
  Bij hogere temperaturen zal uitdamping bijvoorbeeld sneller plaatsvinden.
 • De grootte van de zeecontainer.
 • De wijze van belading.
  Een zeecontainer die erg vol gepakt is, zal moeilijker te ventileren zijn.
 • De aard van de lading.
  Lading die gas absorbeert, zoals matrassen en kleding, vraagt meer tijd voor ventilatie.
 • Het toegepaste verpakkingsmateriaal.

Het ventileren van zeecontainers kan op twee manieren gebeuren: natuurlijke of geforceerde ventilatie.

Natuurlijke ventilatie

Dit kan op eenvoudige wijze gebeuren door de containerdeur open te zetten.

 • Schat vooraf de benodigde ventilatietijd in. CO, CO2 of O2 zijn snel te ontgassen. Start bij het aantreffen van deze stoffen met een periode van minimaal 2 uur ventileren. Voor de overige stoffen zal dat onvoldoende zijn. Start hier met een periode van minimaal 24 uur ventileren.
  Noteer de start- en eindtijd.
 • Betreed de zeecontainer niet tijdens het beluchten.
 • Zorg dat tijdens het ventileren met waarschuwingsborden of dat duidelijk aangegeven wordt dat de zeecontainer niet betreden mag worden en wat een veilige afstand is.
  Voor bijvoorbeeld methylbromide, fosfine en sulfurylfluoride is een minimale afstand van 20 m rondom de zeecontainer noodzakelijk.
 • Toon met behulp van metingen aan dat concentratie(s) onder de grenswaarde(n) ligt, voordat de zeecontainer wordt vrijgegeven voor betreden. Controleer ook de lading. Voer de meting pas uit, nadat de deuren van de zeecontainer minimaal 12 uur gesloten zijn geweest.
 • Komt de buitentemperatuur onder de 10 °C, dan is ventileren in de open lucht niet aan te raden.
 • Bij onder andere windstil weer kunnen gassen op het terrein blijven hangen.
 • De giftige gassen verdwijnen uit de zeecontainers, maar komen wel in het milieu terecht.
 • Bij een overschrijding van 6 x de grenswaarden wordt geadviseerd het ventileren over te laten aan een gespecialiseerd bedrijf.
 • Laat zeecontainers, waarin fosfine is aangetroffen, ventileren door een gespecialiseerd bedrijf. Regelmatig komt het voor dat bij het openen van de ruimten of bij het lossen of overslaan van ladingen opnieuw zeer giftig gas wordt geproduceerd als gevolg van nog niet uitgewerkte restanten van die tabletten of plates. Daarbij kan de grenswaarde van de desbetreffende stof worden overschreden.
 • Beschouw het afval (restanten) als gevaarlijke afvalstoffen. In de praktijk betekent dit dat de afvalstoffen via een erkende inzamelaar ter verwerking of vernietiging moeten worden aangeboden.
 • Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van ventileren beschikken over een afgesloten terrein, een zogenaamd 'gasvak'. Het terrein is ontoegankelijk voor onbevoegden en het bedrijf garandeert dat de lading wordt bewaakt.
 • Raadpleeg bij vragen of twijfel altijd een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ventileren van zeecontainers.

Geforceerde ventilatie

Voor het toepassen van geforceerde ventilatie of ontgassing zijn verschillende mogelijkheden. Een paar voorbeelden:

 • Krachtige ventilatoren.
 • Een ontgassingsdeur.
  Deze deur sluit de zeecontainer volledig af en is voorzien van twee afsluitbare openingen. Wanneer nu bijvoorbeeld lucht door de bovenste opening wordt geblazen en deze aan de onderkant wordt afgezogen verdwijnt het ongewenste gas mee uit de container. Op het einde van de slang waar de lucht uit de zeecontainer komt, kan een koolstoffilter worden geplaatst waardoor de gassen niet in de buitenlucht terecht komen.

Toon met behulp van metingen aan dat concentratie(s) onder de grenswaarde(n) ligt, voordat de zeecontainer wordt vrijgegeven voor betreden. Controleer ook de lading. Voer de meting pas uit, nadat de deuren van de zeecontainer minimaal 12 uur gesloten zijn geweest.

Het voordeel van het toepassen van geforceerde ventilatie is dat de tijdsduur van het ontgassen aanzienlijk wordt ingekort, mede doordat de klimatologische omstandigheden geoptimaliseerd kunnen worden.

Eerst ventileren; dan meten

Wanneer een zeecontainer is ingedeeld in categorie A en uit ervaring is gebleken hoelang de benodigde ventilatietijd is bij een bepaalde methode, kan deze ventilatietijd aangehouden worden. Er hoeft niet eerst gemeten te worden. Er wordt gestart met ventileren en daarna toont een gasmeting aan of de zeecontainer betreden kan worden.