Werknemers tipkaart 1: Alarminstructie

Wat moet je doen als je onwel wordt, rook opmerkt of een vreemde geur waarneemt? Wat doe je als een collega onwel wordt? Hoe kan je hierop reageren? In deze tipkaart lees je wat je moet doen tijdens een alarmerende situatie.

Instructies voor werknemers bij het signaleren van onveilige situaties

Voorbeelden van signalen zijn het waarnemen van een bijzondere geur, duizelig voelen, rare smaak in de mond krijgen, resten bestrijdingsmiddelen, rookontwikkeling, brand.

 • Verlaat de zeecontainer onmiddellijk! Ga bij voorkeur bovenwinds staan. Zorg voor frisse lucht. Ga eventueel douchen en vernietig verontreinigde kleding.
 • Breng jezelf en anderen nooit in gevaar!
 • Gebruik adequate persoonlijke beschermingsmiddelen bij kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Wanneer dit niet mogelijk is, betreed je de zeecontainer niet.
 • Zorg dat niemand de zeecontainer kan betreden of in contact kan komen met de lading. Zet de zeecontainer / lading af met veiligheidslint.
 • Zet zo ruim mogelijk af: 20 meter is meestal een geschikte afstand.
 • Informeer de leidinggevende en waarschuw zo nodig de interne organisatie.
 • Volg hun instructies op.
 • Laat bij gezondheidsklachten een medisch onderzoek uitvoeren. Neem een stoffenkaart mee als je een vermoeden hebt met welke stof je in aanraking bent geweest en de onderzoeksgegevens van de zeecontainer(stroom). Zorg voor afstemming tussen medisch specialisten.

Instructies voor werknemers bij het onwel worden van een collega

 • Waarborg bij reddingswerkzaamheden altijd de veiligheid van jezelf en anderen!
 • Voorkom dat er meer slachtoffers vallen. Bescherm je met adequate persoonlijke beschermingsmiddelen bij kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Wanneer dit niet mogelijk is, betreed je de zeecontainer niet.
 • Voorkom dat de zeecontainer nog betreden kan worden of iemand in contact kan komen met de lading. Zet de zeecontainer / lading af met veiligheidslint. Zet zo ruim mogelijk af: 20 meter is meestal een geschikte afstand.
 • Informeer als het kan bij het slachtoffer naar gezondheidsklachten en wat er is gebeurd. Probeer het slachtoffer naar een omgeving met frisse lucht te laten gaan. Verplaats een bewusteloos slachtoffer niet, tenzij het beslist noodzakelijk is. Alleen een geoefend persoon mag een slachtoffer verplaatsen. Bescherm het slachtoffer tegen weer en kou.

Waarschuw de interne organisatie. Schakel zo snel mogelijk externe hulpverleners in. Volg hun instructies op.

Instructies voor het bedrijf

 • Zorg ervoor dat omstanders daadwerkelijk op afstand blijven en hulpdiensten de plaats van het incident goed kunnen bereiken.
 • Bied (de) werknemer(s) een medisch onderzoek aan.
 • Voorzie de medisch specialisten van een stoffenkaart, als je een vermoeden hebt met welke stof de medewerker in aanraking is geweest en van de onderzoeksgegevens van de zeecontainer(stroom). Zorg voor afstemming tussen medisch specialisten.
 • Laat de zeecontainer/lading opnieuw beoordelen op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, voordat medewerkers verdere handelingen aan of in deze zeecontainer uitvoeren.
 • Analyseer de mogelijke oorzaak van het incident. Registreer de bevindingen. Ga na welke beleids- en procesmatige aanpassingen, zoals categorie-indeling, nodig zijn.

Algemene tips

 • Zorg ervoor, dat de interne organisatie en het jaarlijks actieplan zijn afgestemd op werkzaamheden in en rond zeecontainers.
 • Het redden van personen en het benaderen / betreden van een zeecontainer waar een incident heeft plaats gehad, mag alleen gebeuren met onafhankelijke adembescherming en door personen die zijn opgeleid voor het uitvoeren van reddingshandelingen.
 • Zorg ervoor dat er afspraken gemaakt zijn over de externe communicatie.