Preventie en jaarlijks actieplan

Elke onderneming heeft de verplichting om de preventie structureel en planmatig aan te pakken. Dit gebeurt op basis van een dynamisch risicobeheersingssysteem met het volgende oogmerk:

 • de planning van de preventie
 • de uitvoering van het welzijnsbeleid voor de werknemers.

In het dynamisch risicobeheersingssysteem wordt een strategie ontwikkeld voor het uitvoeren van een risicoanalyse. Een risicoanalyse bestaat uit:

 • de identificatie van gevaren
 • het vaststellen van risico's
 • het evalueren van risico's.

Preventie

Op basis van de risicoanalyse worden dan preventiemaatregelen genomen om:

 • risico's te voorkomen
 • schade te voorkomen
 • schade te beperken.

De preventiemaatregelen hebben betrekking op:

 • de organisatie van de onderneming, de gebruikte werk- en productiemethoden
 • de inrichting van de arbeidsplaats
 • de conceptie en aanpassing van de werkpost
 • de keuze en het gebruik van arbeidsmiddelen en chemische stoffen of preparten
 • de bescherming tegen risico's voortvloeiende uit chemische, biologische of fysische agentia
 • de keuze en het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • de toepassing van een aangepaste gezondheids- en veiligheidssignalering
 • het gezondheidstoezicht met inbegrip van de medische onderzoeken
 • psychosociale belasting veroorzaakt op het werk
 • de bekwaamheid, de vorming en de informatie van alle werknemers, inclusief aangepaste instructies
 • de coƶrdinatie op de arbeidsplaats
 • de noodprocedures.

Vijfjaarlijks maakt de werkgever, de leden van de hiƫrarchische lijn en de diensten preventie en bescherming op het werk een globaal preventieplan op. In dit globaal preventieplan worden de preventiemaatregelen opgenomen.

Actieplan

Jaarlijks moet er een jaarlijks actieplan worden opgesteld. Dit plan bepaalt:

 • de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgende jaar
 • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
 • de aanpassingen die moeten worden aangebracht aan het globaal preventieplan ingevolge gewijzigde omstandigheden, ongevallen en incidenten, het jaarverslag van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk en de adviezen.

Zowel voor het globale preventieplan als voor het jaarlijkse actieplan moet onderzocht worden of werknemers tijdens de uitoefening van hun arbeidsovereenkomst in aanraking komen met containers die mogelijks toxische gassen bevatten. Zo ja, dan worden preventiemaatregelen vastgelegd.